Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AGAT

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy AGAT, dostępny pod adresem internetowym www.agat.sklep.pl, prowadzony
  jest przez Bożenę Walenia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agat Wyroby ze srebra Bożena Walenia,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 957-036-09-35, REGON
  220234940
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
  zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  AGAT Wyroby ze srebra Bożena Walenia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
  gospodarki,NIP 957-036-09-35, REGON 220234940
  3 . Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.agat.sklep.pl
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: AGAT Wyroby ze srebra Bożena Walenia, al. Grunwaldzka 136, 80-264 Gdańsk
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: agat.sklep@op.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 501 088 669
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 67 1160 2202 0000 0003 5483 3649
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10:00-18:00 od
  poniedziałki do piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer
stacjonarny, laptop, tablet, smartfon,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

1 . Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany
jest stan każdego używanego Produktu.
2 . Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3 . Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
4 . Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5 . Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1 .Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko
b) e-mail

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka”;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  wybrać formę płatności, opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
  Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany
  w wiadomości e-mail,
 5. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a. przesyłka kurierska Inpost ( dostawa w 3 dni roboczych),
  b. przesyłka paczkomat Inpost ( dostawa w 3 dni roboczych),
  c. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy ( dostawa w następnym dniu roboczym)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b. płatności elektroniczne online ( podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.)                                                                                                                                                            c. pobranie                                                                                                                                                       d. płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat kosztów , metod dostawy oraz akceptowalnych metod
  płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze Shoper Płatności:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
  składania Zamówienia.
  5 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość
  żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
  lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży,
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
  „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Zwroty

 1. Klient może w terminie 14 dni zwrócić Produkt bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu
  Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub w
  częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy lub części.
 4. Klient może zwrócić Produkt poprzez odesłanie go Sprzedawcy z załączonym
  „Formularzem zwrotu/reklamacji”, dostępnym do wydruku na stronie Sklepu – www.agat.sklep.pl w zakładce Zwroty i Reklamacje oraz paragonem fiskalnym, celem przyśpieszenia procesu zwrotu towaru.
 5. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy nadanie przesyłki przez Klienta przed upływem
  tego terminu.
 6. Zwrot może być wysłane za pomocą dowolnej firmy kurierskiej lub dowolną przesyłką
  ewidencjonowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Sprzedawcy- dane
  kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. Skutki zwrotu Produktu:
  a. W przypadku zwrotu Produktu Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku zwrotu Produktu Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności za Produkt, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
  powrotem.
  e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Termin
  zostanie zachowany, jeśli Klient wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu Produktu zgodnie z art 34 ust 2 i 3 oraz art 33 ustawy o prawach konsumenta.
  7 Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu jeśli:
  a. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu,
  b. upłynęło więcej niż 14 dni do momentu nadania przesyłki zwrotnej.
  c. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 8. Ponadto, jeśli stan zwracanego Produktu uległ pogorszeniu z winy Klienta, Sprzedającemu przysługuje prawo do obniżenia wartości zwrotu w stopniu proporcjonalnym do obniżenia wartości Produktu, zgodnie z art 34 ust 4 ustawy o prawach konsumenta.

§ 11

 Reklamacja       

1.   Umową Sprzedaży objęte są Produkty  używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.  

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, o których nie było mowy w opisie towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.  

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na maila agat.sklep@op.pl lub pocztą na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.  

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

6, Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany  w § 3 niniejszego Regulaminu. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
  Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
  sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Newsletter

 1. Klient może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego sklepu e-cto.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące e-cto.pl. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w zakładce „Twoje Konto” w części „Dane do wysyłki” i zapisanie zmian lub poprzez formularz subskrypcji

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera bądź poprzez wybór odpowiedniego wirtualnego przycisku w zakładce „Twoje Konto” lub analogicznej.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych

1 Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta w ramach korzystania ze
sklepu internetowego AGAT jest AGAT Wyroby ze srebra Bożena Walenia , al Grunwaldzka 136, 80-264 Gdańsk. Kontakt ze Sprzedawcą w sprawach
dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: agat.sklep@op.pl
lub korespondencyjnie na adres jego siedziby.


§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
  wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
  konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
  platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl